Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. O ile nic innego wprost nie wynika z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator Rafał Lewandowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Gospodarcze Rafał Lewandowski z siedzibą przy ul. Szafranowej 31 w Zamieniu 05-500, NIP 9532301971, REGON 364399862, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres poczty elektronicznej: biuro@zegaryszachowe.pl, numer telefonu: 577 993 668.Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Operatora w celu:

a. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

c. marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem. Uzyskanie dostępu do szerszego zakresu usług Serwisu może wymagać podania następujących danych:

a. imię;

b. nazwisko;

c. adresu

d. numer telefonu komórkowego;

e. adres kontaktowy;

f. numer NIP.

6. Uzyskanie dostępu do usług świadczonych w ramach Serwisu możliwe jest również za pośrednictwem serwisu współpracującego z Serwisem . W takim przypadku utworzenie Konta uwarunkowane jest wyrażeniem zgody na przekazanie przez serwis współpracujący danych osobowych potrzebnych do utworzenia Konta. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);

b. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

c. wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

7. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

8. Operator zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

9. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Operatora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.

10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Operatora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu , to jest Przewoźnikom (zgodnie z ust. 13 poniżej), operatorowi płatności (zgodnie z ust. 13 poniżej), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym:

a. usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,

b. usługi marketingowe,

c. usługi księgowości, rachunkowości,

d. usługi doradcze, konsultacyjne.

12. Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu są przekazywane Przewoźnikom Przekazanie danych osobowych następuje: a. na podstawie umów zawartych pomiędzy Operatorem

a Przewoźnikami,

b. niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,

c. w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika.

a. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności natychmiastowej za świadczone przez Operatora Usługi, są przekazywane operatorowi płatności

b. Imię;

c. Nazwisko;

d. Adres;

e. nr konta bankowego;

oraz następuje:

1. w celu obsługi (zrealizowania) przez Operatora Płatności zapłaty za świadczone usługi lub przekazania Nadawcy środków pobranych przez Przewoźnika z tytułu usługi „za pobraniem” (COD) zgodnie z Regulaminem bądź środków przekazywanych przez Przewoźników w wyniku postępowania reklamacyjnego,

2. niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie sposobu dokonania płatności w formie płatności natychmiastowej.

14. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

15. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

16. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

17. Jeżeli Użytkownik wprowadza w Serwisie dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Operatora, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia w ramach Serwisu , w zależności od danej sytuacji Użytkownik udostępnia Operatorowi dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w Serwisie, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.

18. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Operator staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).

19. Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują punkty od 21 do 26 poniżej, stanowiące umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z Operatorem celem podjęcia negocjacji i zmiany treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

20. Użytkownik powierza Operatorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w Serwisie i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Operator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem Serwisu .

21. Operator zobowiązuje się

a. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;

b. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;

c. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;

d. do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;

22. Operator może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do dalszego przetwarzania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika. W przypadku ogólnej zgody na korzystanie z podwykonawcy, Operator poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Użytkownikowi możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Operatora. Podwykonawcami Operatora są podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, w związku z powierzeniem Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług takich podmiotów przez Operatora.

23. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

24. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych Operator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.

25. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu .

26. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

27. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Serwisu .

28. Operator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających Serwis , jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Serwisu . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu , może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies.

Inni Klienci kupili również
Co każdy szachista powinien wiedzieć  o końcówkach
Co każdy szachista powinien wiedzieć o końcówkach
38,00 zł 30,40 zł
szt.
Szkoła Taktyki Szachowej Krok Po Kroku Część 1
Szkoła Taktyki Szachowej Krok Po Kroku Część 1
15,00 zł 12,00 zł
szt.
Szkoła Taktyki Szachowej Krok Po Kroku Część 2
Szkoła Taktyki Szachowej Krok Po Kroku Część 2
15,00 zł 12,00 zł
szt.
Szachy. Kurs podstawowy
Szachy. Kurs podstawowy
25,00 zł 20,00 zł
szt.
Szkolny Podręcznik Szachowy. Kurs Podstawowy
Szkolny Podręcznik Szachowy. Kurs Podstawowy
32,00 zł 25,60 zł
szt.
Szkoła ataku Tarrasch
Szkoła ataku Tarrasch
30,00 zł 24,00 zł
szt.
Szachy. Kurs na IV kategorię
Szachy. Kurs na IV kategorię
25,00 zł 20,00 zł
szt.
Grajmy w Szachy  scenariusze lekcji dla nauczycieli
Grajmy w Szachy scenariusze lekcji dla nauczycieli
35,00 zł 28,00 zł
Sonda
Najlepsza książka do nauki szachów?
Produkt dnia
Zegar Szachowy DGT 2010
Zegar Szachowy DGT 2010
229,90 zł
Zegar Szachowy DGT 1001 Biały
Zegar Szachowy DGT 1001 Biały
90,00 zł
szt.
Zegar Szachowy DGT 1001 Czarny
Zegar Szachowy DGT 1001 Czarny
90,00 zł
szt.
Zestaw Książek Do Nauki Gry w Szachy
Zestaw Książek Do Nauki Gry w Szachy
75,00 zł 60,00 zł
szt.
Blog chmura tagów
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl