Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO zegaryszachowe.pl z 21.05.2018 r.

SPIS TREŚCI:

1.               DEFINICJE

2.               POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.               ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

4.               WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.               CENY I METODY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

6.               DOSTAWA

7.               PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.               REKLAMACJA TOWARU

9.               POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

10.            POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11.            DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

12.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Sklep Internetowy www.zegaryszachowe.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

1.               DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA; PROWADZĄCY SKLEP– przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r., który jest właścicielem sklepu internetowego – Rafał Lewandowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Gospodarcze Rafał Lewandowski z siedzibą przy ul. Szafranowej 31 w Zamieniu 05-500, NIP 9532301971, REGON 364399862, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres poczty elektronicznej: biuro@zegaryszachowe.pl, numer telefonu: 577 993 668.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego zegaryszachowe.pl;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zegaryszachowe.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

TOWAR – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Doradztwo Gospodarcze Rafał Lewandowski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

ZAMÓWIENIE – umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

2.               POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1.           Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.zegaryszachowe.pl.

2.2.           Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.           Sklep internetowy, działający pod www.zegaryszachowe.pl, prowadzony jest przez Doradztwo Gospodarcze Rafał Lewandowski, ul. Szafranowa 31, 05-500 Zamienie;

2.4.           Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

2.4.1.      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

2.4.2.      warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

2.4.3.      warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

2.4.4.      zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5.           Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zegaryszachowe.pl i sporządzić jego wydruk.

2.6.           Klienci mogą skontaktować się z Prowadzącym Sklep poprzez pocztę e-mail pod adresem biuro@zegaryszachowe.pl lub telefonicznie pod numerem +48 577 993 668.

2.7.           Adres korespondencyjny Prowadzącego Sklep to:

Doradztwo Gospodarcze Rafał Lewandowski

ul. Szafranowa 31

05-500   Zamienie

 

3.      ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1.           Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2.           Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3.           Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.           W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5.           Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.5.1        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

3.5.2        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.5.3        niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.5.4        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep,

3.5.5        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

3.5.6        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

4.               WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1            Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

4.2            Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3            Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.4            Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

5.               CENY I METODY PŁATNOŚCI

 

5.1            Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

5.2            Klient ma możliwość uiszczenia ceny w sposób wymieniony na stronie www.zegaryszachowe.pl/ pl/i/Formy-platnosci/10, to jest:

5.2.1        przelew bankowy: Bank: mBank S. A., Numer rachunku: 87 1140 2004 0000 3302 8082 5581.

5.2.2        Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Płatności Shoper. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Obsługiwane karty płatnicze:

·                  Visa

·                  Visa Electron

·                  MasterCard

·                  MasterCard Electronic

·                  Maestro

5.2.3        Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.3            W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

6.               DOSTAWA

6.1            Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2            Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską, dostawą do paczkomatu lub listem poleconym. Dwie ostatnie formy dostawy są dostępne dla wybranych kategorii produktów. Koszty dostawy są wskazane na stronie http://zegaryszachowe.pl/Czas-i-koszty-dostawy Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.3            Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Termin realizacji podany jest w dniach roboczych (z pominięciem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy). Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób

6.3.1        W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.3.2        W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności: płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 

6.3.3        W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.4            Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia sprzedaży, specyfikacji Zamówienia - faktury VAT.

 

7.               PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1            Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub drogą elektroniczną decyzji o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Prowadzącego:

Doradztwo Gospodarcze Rafał Lewandowski

ul. Szafranowa 31

05-500 Zamienie

lub biuro@zegaryszachowe.pl

7.2            Termin 14-dniowy liczy się od dnia objęcia rzeczy (Towaru) w posiadanie przez konsumenta (Klienta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

7.3            W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

7.4            Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zwracany Towar należy odesłać na poniższy adres:

Doradztwo Gospodarcze Rafał Lewandowski

ul. Szafranowa 31

05-500 Zamienie

lub biuro@zegaryszachowe.pl

7.5            Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6            Koszt zwrotu Towaru do Prowadzącego Sklep ponosi Klient.

7.7            Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia do niego rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Prowadzącego Sklep, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8            Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9            Prowadzący Sklep załącza do wysłanych Towarów formularz odstąpienia od umowy w formie papierowej. Klient może skorzystać z tego formularza, ale nie musi. Formularz można pobrać również z pod tego linku.

7.10         Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, gdy:

7.10.1    przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

7.10.2    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

8.               REKLAMACJA TOWARU

 

8.1            Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

8.2            Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce http://zegaryszachowe.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7

8.3            Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

8.3.1        pisemnie na adres: ul. Szafranowa 31, 05-500 Zamienie;

8.3.2        w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zegaryszachowe.pl;

8.4            Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.5            Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.6            Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Szafranowa 31, 05-500 Zamienie. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

9.               POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.2.      Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

9.2.1.    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 

9.2.2.    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

9.2.3.    Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

10.            POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1.      Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

10.2.      Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3.      W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4.      Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5.      W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.7.      W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.8.      Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

10.9.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

11.            DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

11.1.    Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca - Rafał Lewandowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Gospodarcze Rafał Lewandowski z siedzibą przy ul. Szafranowej 31 w Zamieniu 05-500, NIP 9532301971, REGON 364399862, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres poczty elektronicznej: biuro@zegaryszachowe.pl, numer telefonu: 577 993 668.

11.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

11.3.    Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta:

11.3.1   realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

11.3.2   wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

11.3.3   marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.4.  dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

11.4.  Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

11.4.1.  posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);

11.4.2.  zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

11.4.3.  wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

11.5.       Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

11.5.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką realizowaną przez Paczkomaty lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

11.5.2.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym

11.6.    Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

11.6.1.pisemnie na adres: ul. Szafranowa 31, 05-500 Zamienie;

11.6.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zegaryszachowe.pl

11.7.    Operator zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

11.8.      Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Operatora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.

11.9.      Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

11.10.   Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11.11. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

11.12. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

11.13. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11.14.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 

12.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 12.1  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

12.2         Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.3         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

Inni Klienci kupili również
Co każdy szachista powinien wiedzieć  o końcówkach
Co każdy szachista powinien wiedzieć o końcówkach
38,00 zł 30,40 zł
szt.
Szkoła Taktyki Szachowej Krok Po Kroku Część 1
Szkoła Taktyki Szachowej Krok Po Kroku Część 1
15,00 zł 12,00 zł
szt.
Szkoła Taktyki Szachowej Krok Po Kroku Część 2
Szkoła Taktyki Szachowej Krok Po Kroku Część 2
15,00 zł 12,00 zł
szt.
Szachy. Kurs podstawowy
Szachy. Kurs podstawowy
25,00 zł 20,00 zł
szt.
Szkolny Podręcznik Szachowy. Kurs Podstawowy
Szkolny Podręcznik Szachowy. Kurs Podstawowy
32,00 zł 25,60 zł
szt.
Szkoła ataku Tarrasch
Szkoła ataku Tarrasch
30,00 zł 24,00 zł
szt.
Szachy. Kurs na IV kategorię
Szachy. Kurs na IV kategorię
25,00 zł 20,00 zł
szt.
Grajmy w Szachy  scenariusze lekcji dla nauczycieli
Grajmy w Szachy scenariusze lekcji dla nauczycieli
35,00 zł 28,00 zł
Sonda
Najlepsza książka do nauki szachów?
Produkt dnia
Zegar Szachowy DGT 2010
Zegar Szachowy DGT 2010
229,90 zł
Zegar Szachowy DGT 1001 Biały
Zegar Szachowy DGT 1001 Biały
90,00 zł
szt.
Zegar Szachowy DGT 1001 Czarny
Zegar Szachowy DGT 1001 Czarny
90,00 zł
szt.
Zestaw Książek Do Nauki Gry w Szachy
Zestaw Książek Do Nauki Gry w Szachy
75,00 zł 60,00 zł
szt.
Blog chmura tagów
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl